Ansiklopedi Arşivleri - Sayfa 17 / 182 - Vikipedi Özgün Ve Güncel Bilgi


Sponsorlu Bağlantılar

Ansiklopedi - Metre

METRE Alm. Meter, Fr. Metre, İng. Meter. Temel uzunluk ölçü birimi. Bir ölçü birimi olup, genellikle desimetre, santimetre ve milimetrelere bölünmüştür. Üst katları onar onar büyür, alt katları onar onar küçülür. Dünyâda bütün metrelerin eşit olması istendiğinden bunu temin için bir örnek metre kabul edilir. Metre, ekvatordaki dünyânın çevresinin kırk ...

Tarih: 30 Eylül 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Küre

KÜRE Alm. Kugel, Sphäre (f), Fr. Globe, sphre (m), İng. Globe, sphere. Uzayda, sâbit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların meydana getirdiği içi boş veya dolu geometrik şekil. Bu sâbit noktaya kürenin merkezi, eşit uzaklıklara da kürenin yarıçapı denir. Merkezden küre yüzeyindeki herhangi bir noktaya olan mesafeye de kürenin yarıçapı denir. Kürenin iki noktasını birleştiren ve ...

Tarih: 30 Eylül 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Kare

KARE Alm. Quadrat (n), Fr. Carré (m), İng. Square. Kenarları ve açıları birbirine eşit dörtgen. Bütün açıları 90 derecedir. Köşegenleri eşit ve birbirine dik olarak ortalar. Karenin çevresi bir kenar uzunluğunun dört katına eşittir. Bir dikdörtgenin alanı iki kenarının çarpımı olduğuna göre bir karenin alanı, bir kenar uzunluğunun karesine eşittir. Bir sayının kendisi ile çarpı ...

Tarih: 30 Eylül 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Koni

KONİ Alm. Kegel, Konus (m), Fr. Cone (m), İng. Cone. Matematikte, bir düzlem içindeki dâirenin her noktasını, düzlem dışındaki bir noktaya birleştiren doğru parçalarının meydana getirdiği geometrik şekil. Dik üçgenin bir dik kenarı etrâfında döndürülmesiyle elde edilen koniye, Dik Koni veya Dönel Koni denir. Koniler, tabanlarına göre dâiresel kon ...

Tarih: 30 Eylül 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Analitik Geometri

ANALİTİK GEOMETRİ; Alm. analytische Geometrie (f), Fr. Géometrie analytique, İng. Analytical geometry. Geometrik çalışmaya cebrik analizi tatbik eden ve cebrik problemlerin çözümünde geometrik kavramları kullanan bir matematik dalı. Bütün bunlar kartezyen sistem denilen bir koordinat sisteminin kullanılmasıyla mümkündür. Kartezyen kelimesi, batıda analitik geometride ilk ilmi ç ...

Tarih: 30 Eylül 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Değişken

Değişken, bilgisayar ve matematik biliminde, sembolik bir ifade veya bir niceliği (miktarı) ifade etmek için kullanılan semboldür. Matematikte, değişken, sık sık bilinmeyen bir niceliğin (potansiyel değişiminin) tanımlanması için; bilgisayar biliminde ise, niceliğin depolanabileceği bir yer, alan ifade eder. Değişkenler, sıklıkla bilinen ve sabit olan değerlerle mukayase edilir. Terim ...

Tarih: 30 Eylül 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Simetri

SİMETRİ; Alm. Symmetrie (f), Ebenmass (n), Fr. Symétrie (f), İng. Symmetry. Birden çok eleman arasındaki ebat, şekil ve pozisyon bakımından benzerlik, ahenk. Simetri insanlığın tabiatında mevcuttur. İyi-kötü, güzel-çirkin, derin-sığ gibi özellikler simetrinin tabiî bir görüntüsüdür. Benzer şekilde insan vücudunun sağ ve sol organları vücudu ikiye ayıran düzleme ...

Tarih: 30 Eylül 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Parabol

PARABOL; Alm. Parabel (f), Fr. Parabole (m), İng. Parabola. Bir düzlemde alınan sâbit bir d doğrusu ile sâbit bir F noktasından eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri. Sâbit F noktasına parabolün odağı, d doğrusuna da parabolün doğrultmanı denir. KF doğrusuna parabol ekseni denir. Parabol, bu eksene göre simetrik iki koldan ibârettir. Parabole âi ...

Tarih: 30 Eylül 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Pi

Pİ; bir çemberin çevresiyle çapı arasındaki sabit oran. Pi sayısı, Yunanca çember mânâsına gelen periphereia kelimesinin baş harfinden alınmıştır. π Yunan alfabesinde bir harftir. Fenike alfabesindeki (pe)den gelir. π yerine daha önce p ve c harfleri de kullanıldı. On yedinci yüzyılda Euler’in Analiz adlı eserinin yayınlanmasından sonra π işâretinin kulla ...

Tarih: 30 Eylül 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Permütasyon

PERMÜTASYON; Alm. Permutation, Fr. Permutation, İng. Permutation. Bir kümeden sıra gözetilerek seçilen farklı alt kümeler. Bu seçim sıra gözetilmeden yapılırsa “Kombinasyon” olur. Permütasyon ve kombinasyon konuları, ihtimaller hesabının iki temel yardımcısıdır. On yedinci yüzyıldan îtibâren şans oyunları yaygınlaşınca ihtimaller hesabı, dolayısıyla permütasyon ve kombinasyon ...

Tarih: 30 Eylül 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Polinom

POLİNOM (ÇOKTERİMLİ); Alm. Polynom (n), Fr. Polynôme, İng. (Polynome). a0, a1, a2, ...an reel sayı, x değişken ve n de doğal sayı olmak üzere; a0xn +a1xn-1+a2xn-2+ ...+an-1x+ an şeklindeki ifâde. Polinomlar P (x), Q (x), ile gösterilir. X’in azalan veya çoğalan kuvvetlerine göre yazılabilen tek değişkenli, reel katsayılı polimonlar aşağ ...

Tarih: 30 Eylül 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Oran Orantı

ORAN VE ORANTI Alm. Verhältnis (n) und Proportion, Fr. Rapport (m) et propartion (f), İng. Ratio and proportion. Büyüklük, nicelik veya derece bakımından, iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntıya oran (nispet) denir. Aynı cinsten iki değerin arasındaki bağıntı denilince ikinci değer birinci değerin kaçta kaçı olduğu anlaşılır.   Matematikte ...

Tarih: 30 Eylül 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Matematik

MATEMATİK Alm. Mathematik (f), Fr. Mathematiques (f.pl.), İng. Mathematics. Tabiatta rastlanan problemleri, sayılar ve şekillerle ifâde ederek, bunları çözmeye çalışan bilim dalı. Matematiğin ilk başlangıcı, rastlanan problemleri çözüp, bunlardan fayda temin etmek şeklinde olmuştur. Meselâ, târihte Nil Vâdisindeki her sene ortaya çıkan taşmalarda kaybolan arâzi sınırlarını belirlemek i ...

Tarih: 30 Eylül 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Logaritma

LOGARİTMA Alm. Logarithmus (m), Fr. Logarithme (m), İng. Logarithm. On yedinci yüzyılın başında hesapları hızlandırmak için yapılan bir buluş. 300 yıldan daha uzun bir zaman, temel bir hesap metodu olmuştur. On dokuzuncu yüzyılda masa hesap makinalarının doğuşu ve yirminci yüzyılda elektronik hesap makinalarının ortaya çıkışı, logaritmaya olan ihtiyâcı azaltmıştı ...

Tarih: 30 Eylül 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Kesir

KESİR Alm. Bruch, Bruchteil (m), Fr. Fraction (f), İng. Fraction. Matematikte bir birimin bölündüğü eşit parçalardan biri veya bir kaçı. Üçte bir yüzde bir gibi, c ve d herhangi iki tam sayı olmak üzere c/d oranına kesir denir. Bunun mânâsı bir bütünün (d) kadar eşit parçaya bölünüp, (c) kadar parçasının alındığıdır. Bu çeşit kesre “bayağı kesir” denir. Kesirdeki d’ye pay ...

Tarih: 30 Eylül 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Kombinasyon

KOMBİNASYON Alm. Kombination, Fr. Combinaison, İng. Combination. Bir kümenin herhangi bir alt kümesi. n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinin herbirine bu kümenin r’li bir kombinasyonu denir. Kombinasyonların sayısı C (n,r) veya n (r) şeklinde gösterilir ve: formül var formülü ile hesaplanır. 10 öğrenci arasından 3’er kişilik kaç grup yapılabilir 1 ...

Tarih: 30 Eylül 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Konikler

KONİKLER Alm. Kegelschnitte (m.pl), Fr. Coniques (m.pl.), İng. Conics. Eliptik veya dâiresel bir çift taraflı koninin, düzlemle kesitinden meydana gelen eğriler. Bunlar, elips, parabol ve hiperboldür. Elips: Aralarındaki mesâfe 2a olan ve odak noktaları denen iki noktaya uzaklıkları toplamı, sâbit 2a’ya eşit olan noktaların geometrik yeridir ...

Tarih: 30 Eylül 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Alan

ALAN  Alm. Flache (f.), Fr. Aire (f.), İng. Area. Matematikte; sınırlı, kapalı yüzeylerin ölçüsü. Şekilleri farklı olan pek çok yüzeyin alanları (mesela) daire şeklindeki bir yüzeyle, kare şeklindeki bir yüzeyin ölçüleri yani alanları birbirine eşit olabilir.     Herhangi bir yüzeyin alanını hesaplamak; temel prensip olarak, yüzeyi birim yüzey ölçüsüne (alanlara) ayırmak ...

Tarih: 30 Eylül 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme: