Değişim - Nedir Vikipedi Kısaca Bilgi


Sponsorlu Bağlantılar

Değişim Nedir Vikipedi


DEĞİŞİM, Bir süreç içindeki gelişmelerin, değişikliklerin tümü; değişme: Bir değişim geçirmek.

-Bakteriyol. Bakteri değişimi, verici bakterilerin genleri ile alıcı bakterilerin genlerinin bütünleşmesi yoluyla verici bakterilere özgü genetik karakterlerin alıcı bakterilere aktarımı.

-Ceb. Değişim teoremi, tam olmayan TABAN" TEOREMİ’nin eşanlamlısı.

-Denize. Enlem ya da boylam değişimi, gidiş ve geliş enlemleri ya da boylamları arasındaki fark.

-Etnol. Aymara değişimi, başta Aymaralar olmak üzere, bazı kavimlerde görülen geleneksel ve dinsel uygulama: bu uygulama gereğince çocukların başına sargılar sarılır ve kafataslarında birtakım biçim değişiklikleri meydana gelir.

-Fels. -DEĞİŞTİRİM.

–Özeyönelik değişim, Husserl’in görüngübiliminin kendine özgü yöntemi. Bu yönteme göre, bir nesnenin özünü bilebilmek için, o nesne, çeşitli hayali değişimlere uğratılır ve ne ise o olarak kalabilmesi için yitirmemesi gereken yan belirlenir. (Bu yöntem, aynı zamanda, görüngü içinde kendisini bir bütün olarak sunan şeyi ayırt etmeyi de olanaklı kılar: örneğin, uzamı açıkça kavramamızı sağlayan şey, üstündeki renk değiştiği halde onun değişmeden kalabilmesidir.)

-Fiz. AHŞVERİŞ’in eşanlamlısı.

-Gök. mekan. Ay deviniminin, bir kamer ayı boyunca Güneş’in Ay üzerindeki artık çekim dalgalanmalarından ileri gelen, temel eşitsizliklerinden her biri. (1582’de Tycho Brahe’nin keşfettiği bu değişimin kuramını Newton ortaya koydu. Değişimin dolanım süresi Ay’ın sinodal dolanımının yarısına eşit, yani 14,77 g’dür ve yarı genliği de yaklaşık 39′ dır.)

-İkt. Bir değerin ya da bir hizmetin özgürce istenerek trampa edilmesi; bir malın, başka bir mal karşılığında verilmesi eylemi. (Eşanl. MÜBADELE.) ansikl. [/I]böl.]

–Değişim bankası, Proudhon’un, madeni parayı değişimlerden dışlamak ve böylece kredinin bedava olmasını sağlamak amacıyla kurulmasını tasarladığı bank

–Değişim değeri, bir nesnenin sağladığı, başka nesneler elde etme gücü. (Kullanım değeri’nden ayrılır.)

–(Değişim oranları, mal fiyatlarının birbirine oranla evriminin ölçüsü; bir ülkenin dışalımı ile dışsatımının karşılaştırılması.

–Eşitsiz değişim, gelişme iktisatçıları ve özellikle Arghiri Emmanuel tarafından ortaya atılan ve uluslararası iktisadi ilişkilerde sanayileşmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki çelişkiyi belirten kavram. (Gelişmekte olan ülkeler, yüksek düzeyde işlenmiş mallar alıp, sanayileşmiş ülkelere genellikle çok düşük fiyatlarla verdikleri hammaddeler satarlar.)

–Serbest değişim -SERBEST TİCARET

-İkt. düş. tar. iktisadi çözümlemede değişime, üretim ve tüketime oranla daha üstün bir yer veren iktisat kuramı.

-istat. Değişim aralığı, gözlem değerlerin en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark.

–Değişim katsayısı, standart sapmanın, ortalama ya da matematik umudun mutlak değerine yüzde olarak dile getirilen oranı. (Göreli dağılma göstergesi olan değişim katsayısı, ancak verilerin tümünün pozitif olduğu ve sabit bir orijine göre dönüşüm yapıldığı durumlarda kullanılmalıdır.) [Eşanl. DAĞILMA KATSAYISI.]

-Mat. çözlm. x değişkeninin sayısal bir /fonksiyonu için, f nin tanım bölgesi elemanlarına ilişkin görüntülerin, birbirine göre göz önüne alınan değerleri.

–Değişim tablosu, bir/fonksiyonuna ilişkin bilgilerin yazıldığı tablo; bu tabloda /, f ve

/’ nün sıfır olduğu özel değerler genellikle bir düşey çizgiyle, aynı şekilde / nin tanımlı olmadığı değerler genellikle bir çift düşey çizgiyle ya da bu değerler bir aralık oluşturuyorsa taramalarla ve f nin değişim yönü, sözkonusu tanım bölgesinin parçalarında azalan olduğunda / , artan olduğunda / işaretleriyle belirtilir.

–Değişimler hesabı, konularından biri, çıkış kümeleri fonksiyonel uzaylardan oluşan gerçek değerli fonksiyonların ekstremumlarını belirlemek olan diferansiyel hesap dalı.

–Bir fonksiyonun değişimini inceleme, tanım bölgesini, olanak varsa, fonksiyonun tekdüze olduğu kısmi kümelere bölümleme; böylece, fonksiyonun bu kümelerin her biri üzerindeki değişim yönü belirlenir. (Bölümleme fonksiyonun grafik gösterimini elde etmeye olanak verir.)

–Bir fonksiyonun tekdüze olduğu bir aralık üzerindeki değişim yönü, bu fonksiyonun artması ya da azalması. (İki fonksiyon, aynı anda artan ya da azalansa, aynı değişim yönü taşır ya da aynı yönde değişir; biri artan olduğunda öbürü azalansa, zıt yönde değişirler ya da zıt değişim yönleri birbirine zıttır.)

–Değişmezlerin değişimi yöntemi, kimi diferansiyel denklemleri çözmede kullanılan yöntem.

-Pedol. ve Yerbil. Çözelti ile toprağın emici karmaşığı arasında, değişebilir türden iyonların karşılıklı olarak yer değiştirmesi.

-Sesbil. Yanındaki ünlüden etkilenerek, bir ünlünün tını değiştirmesiyle belirlenen benzeşim türü. (Örneğin almancada [u+ i] ve [a+ i]’nin [ü] ve [â]’ya karşılıklı olarak geçişi, ya da eski fransızcadaki camerade’m çağdaş fransızcaya camarade biçiminde geçişi.) [Eşanl. METAFONİ, SES DEĞİŞİMİ.]

–Sesbilgisel değişim, bir dilin evrimi sırasında bir sesbirimin neden olduğu değişiklik. (Bk. ansikl. böl.)

–Ünsüz değişimi, bir dilin evrimi sırasında kimi ünsüzlerin yol açtığı değişiklik (örn. hint -avrupa dillerinin soluklu ünsüzlerinden erken germencenin soluksuz ünsüzlerine geçiş). [Eşanl. ÜNSÜZ KAYMASI.]

–Sesbilimsel değişim, dilin ses dizgesinde yeni karşıtlıkların ortaya çıkmasından eski karşıtlıkların yok oluşundan ya da bir karşıtlığın yer değiştirmesinden kaynaklanan değişiklik.

-Termodin. Hal değişimi, EVRE GEÇİŞİ"nin eşanlamlısı.

-Topbil. Sürekli dengesizliği, büyümesi ve sisteminin durmadan dönüşüme uğramasıyla belirlenen sanayi toplumunun geçirdiği derin yapısal değişikliklerin tümü. (Toplumun bütününü kavrayan bu genel değişimle birlikte, tek tek bireylerin durumlarında özel bir değişim meydana gelir. Bu özel değişime devingenlik adı verilir.)

–Toplumsal değişim, bir toplumun geçirdiği derin yapısal değişikliklerin tümü ve bunların kurallar, değerler ve kültürel ürünler üzerindeki etkileri.Sizlerde Konu Hakkında Yorum Yapın