Evliyalar Arşivleri - Vikipedi Özgün Ve Güncel Bilgi


Sponsorlu Bağlantılar

Evliyalar - Mâtürîdî Kimdir

MÂTÜRÎDÎ: 1. Ehl-i sünnetin (Peygamber efendimiz ve Eshâbının yolunda olanların) îmânla ilgili bilgilerde tâbi olduğu iki imâmından biri. Ebû Mansur-ı Mâtürîdî. İmâm-ı Mâtüridî'nin kendisinin ve babasının ismi Muhammed'dir. Ebû Mansûr künyesiyle bilinir. Semerkand'ın Mâturîd kasabasında doğduğu için Mâtürîdî diye meşhûr oldu. Doğum târihi kesin olarak ...

Tarih: 19 Nisan 2011 - Kategori: Evliyalar - Görüntülenme:

Evliyalar - ZÜNNÛN-İ MISRÎ

Evliyânın büyüklerinden. Künyesi, Ebü’l-Feyz, adı Sevbân bin İbrâhim’dir. Doğum târihi belli değildir.860 (H.245) senesinde Mısır’da vefât etti.Deniz yolculuğu yaparken bindiği gemide bir tüccârın mücevher dolu bir kesesi kaybolmuştu.Gemidekiler; “Sen aldın” diyerek iftirâ edip, hakârete ve işkence yapmaya başladılar. Suçsuzolduğundan, duâ ederek kurtulmak istedi. Zünnûn-i ...

Tarih: 19 Nisan 2011 - Kategori: Evliyalar - Görüntülenme:

Evliyalar - Zührî

Tâbiîn devrinde yetişmiş hadis ve fıkıh âlimlerinden. İsmi Muhammed bin Müslim, künyesi Ebû Bekir’dir Kureyş’in Zühreoğulları kabîlesine mensup olmasından dolayı Zührî diye meşhur olmuştur. Bâzan büyük dedesine nispetle İbn-i Şihâb ez-Zührî diye de söylenir. Kendisi Medîneli olup 672 (H.52) senesinde doğmuştur. 742 (H. 124) senesinde Şam civârında “Şegbedâ” denilen köy ...

Tarih: 19 Nisan 2011 - Kategori: Evliyalar - Görüntülenme:

Evliyalar - Muhammed Ziyâeddîn Nurşînî

Son devir din adamlarından. İsmi Muhammed Ziyâeddîn’dir. Nurşînî nisbesiyle meşhur olmuştur. Büyük velî Abdurrahmân Tâgî’nin oğludur. 1857 (H. 1273) senesi Ocak ayında Bitlis’in Hizân ilçesinin İspayirt bucağına bağlı Üsb köyünde doğdu. 1924 (H. 1342) senesi Şubat ayında Nurşin’de vefât etti. Kabri Nurşin’dedir. Âlim ve evliyâ bir zâtın oğlu olanMuhammedZiyâeddîn Nur ...

Tarih: 19 Nisan 2011 - Kategori: Evliyalar - Görüntülenme:

Evliyalar - Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî

Osmanlılar zamânında yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi Ahmed Ziyâeddîn’dir. 1813 (H.1228) senesinde Gümüşhâne’nin Emirler mahallesinde doğdu, 1893 (H.1311)te İstanbul’da vefât etti. Kabri SüleymâniyeCâmii bahçesindedir. Beş yaşında okumaya başladı. Sekiz yaşında Kur’ân-ı kerîmi, Delâil-i Hayrat, Kasîde-i Bürde ve Hizb-ül-A’zam adlı eserleri okumak için icâzet ald ...

Tarih: 19 Nisan 2011 - Kategori: Evliyalar - Görüntülenme:

Evliyalar - Zeyneddîn Hâfî

On dördüncü ve On beşinci asırlarda yaşamış evliyânın büyüklerinden ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinden. Halvetiyye yolunun kollarından olan Zeyniyye yolunun kurucusudur. İsmi, Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ali’dir. Künyesi, Ebû Bekir, lakâbı, Zeyneddîn’dir. Hâfî ve Hirevî nisbeleriyle bilinir. Daha çok Zeyneddîn Hâfî diye meşhurdur.   1356 (H.757) senesinde Horas ...

Tarih: 19 Nisan 2011 - Kategori: Evliyalar - Görüntülenme:

Evliyalar - Zeynel Abidin

Tâbiînin büyüklerinden ve oniki imâmın dördüncüsü. İsmi, Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebî Tâlib’dir. Künyesi, Ebû Muhammed ve Ebü’l-Hasan, lakabı, Seccâd ve Zeynelâbidîn’dir. Hazret-i Hüseyin’in oğludur. Annesi, Acem pâdişâhının kızı Şehr-i Bânû Gazâle’dir. 666 (H.46) senesinde Medîne-i münevverede doğdu.   713 (H.94) yılı Muharrem ayının on sekizinde doğum ...

Tarih: 19 Nisan 2011 - Kategori: Evliyalar - Görüntülenme:

Evliyalar - Zeynî Dahlân

On dokuzuncu yüzyılda Haremeyn’de (Mekke ve Medîne) yetişen âlimlerden. İsmi Ahmed bin Seyyid Zeynî Dahlân’dır. 1816 (H.1231) senesinde Mekke-i mükerremede doğdu, 1886 (H.1304) senesinde Medîne-i münevverede vefât etti. Zamânın âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri tahsil etti. İlimde yüksek dereceye ulaştı. 1871 (H. 1288) senesinde Mekke-i mükerreme Şâfiî müftîsi oldu ve Şeyh-ül-ule ...

Tarih: 19 Nisan 2011 - Kategori: Evliyalar - Görüntülenme:

Evliyalar - Zengî Atâ

On üçüncü asırda Türkistan’da yaşamış olan evliyânın büyüklerinden. Babası, Ahmed Yesevî hazretlerinin ilk hocası Arslan Baba’nın torunlarından Tâc Hoca’dır. Doğum târihi ve yeri kesin olarak bilinmemektedir. 1258 (H.656) senesinde Taşkent yakınlarındaki Zengî Atâ köyünde vefât etti. Kabri oradadır. Âlim ve evliyâ bir âileye mensup olan Zengî Atâ uzun yıllar dede ve babası ...

Tarih: 19 Nisan 2011 - Kategori: Evliyalar - Görüntülenme:

Evliyalar - Zenbilli Ali Efendi

Osmanlı âlimlerinin meşhurlarından. Sekizinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. İsmi, Ali bin Ahmed bin Cemâleddîn Muhammed, lakabı, Alâeddîn el-Hanefî er-Rûmî’dir. Evliyânın ve âlimlerin meşhurlarından olan Cemâleddîn Aksarâyî’nin torunudur. Dedesine nispetle Cemâlî denilmiş ve Ali Cemâlî ismiyle tanınmıştır. Evinin penceresinden bir zenbil sarkıtır, suâl sormak isteyenler, suâll ...

Tarih: 19 Nisan 2011 - Kategori: Evliyalar - Görüntülenme:

Evliyalar - Zemahşeri

Tefsir, fıkıh ve lügat âlimi. İsmi, Kâsım bin Ömer, künyesi Ebü’l-Kâsım, lakabı Allâme Cârullah’tır. 1074 (H.467) senesinde Hârezm’in Zemahşer kasabasında doğdu. 1144 (H.538)te bir arefe gecesi Cürcâniyye’de vefât etti. Zemahşerî, ilim öğrenmek için seyâhatler yapmış ve birkaç defâ Bağdat’a gitmiş, bir müddet Mekke’de kalmıştır. Mekke’de bir müddet bulunması üz ...

Tarih: 19 Nisan 2011 - Kategori: Evliyalar - Görüntülenme:

Evliyalar - ZEHEBÎ

ZEHEBÎ;fıkıh, hadis ve târih âlimi. İsmi, Muhammed bin Ahmed bin Osman bin Kaymâz bin Abdullahet-Türkmânî el-Mısrî, künyesi Ebû Abdullah, lakabı ise Şemsüddîn’dir. Babası Şihâbüddîn Ahmed’inkuyumculuk sanatındaki mahâretinden dolayı, Zehebî, yâni “kuyumcu” diye meşhur oldu. Zehebî, aslen Türkmâniyye âilesinden olup, dedesi Diyârbekir’e bağlı Meyyâfârikîn şehrindendi ...

Tarih: 19 Nisan 2011 - Kategori: Evliyalar - Görüntülenme:

Evliyalar - Yûsuf Hemedânî

On birinci ve on ikinci yüzyıllarda yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi Yûsuf bin Eyyub, künyesi Ebû Yâkub’dur. İnsanları Hakk’a dâvet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velîlerin sekizincisidir. 1048 (H.440) senesinde Hemedan’da doğdu. 1141 (H.535)de Herat’tan Merv’e giderken yolda vefât etti. Merv ...

Tarih: 19 Nisan 2011 - Kategori: Evliyalar - Görüntülenme:

Evliyalar - Şeyh İbrahim Tennuri

İbrahim Tennuri, (? Amasya - 1482 Kayseri ), 15. yüzyıl tasavvufçularından, Aşık takma adıyla şiirler yazmıştır, Amasya 'da doğmuş, 1482`de Kayseri'de vefat etmiştir. XV'inci yüzyılda Kayseri'de yaşamış mutasavvıf şair, ilim ve hikmet sahibi bir zattır. Ailesine "Sarrafzadeler" denilen İbrahim Tennuri'nin sarraflıkla uğraşan babası Hüseyin Efendidir.  Şeyh Tennuri, Sivas'taki ilköğr ...

Tarih: 19 Nisan 2011 - Kategori: Evliyalar - Görüntülenme:

Evliyalar - Yâkûb-i Çerhî

Evliyânın büyüklerinden. İnsanların îtikâd, amel, ibâdet ve ahlâk husûsunda doğruyu öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahü teâlânın rızâsına kavuşturmak için rehberlik edenve kendilerine Silsile-i aliyye denilen İslâm âlimlerinin on yedincisidir. İsmi, Yâkûb bin Osman bin Mahmûd’dur. Gazne’nin Çerh köyünde doğdu. Doğum târihi belli değildir. 1447 (H.851) senesinde Hülfet ...

Tarih: 19 Nisan 2011 - Kategori: Evliyalar - Görüntülenme:

Evliyalar - Yahya Muammer Mezuri İmadi

On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda Bağdat’ta yaşayan evliyâdan ve fıkıh âlimlerinden. Büyük evliyâ Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin talebelerinin büyüklerindendir. Doğum ve vefât târihi kesin olarak belli değildir. 1834 (H.1250)te yüz yaşlarında vefât edip Bağdat’ta Abdülkâdir-i Geylânî’nin kabri yakınlarına defnedildi. Küçük yaştan îtibâren ilim tahsiline ba ...

Tarih: 19 Nisan 2011 - Kategori: Evliyalar - Görüntülenme:

Evliyalar - Yahya Efendi

Osmanlı âlim ve evliyâsından. İsmi Yahyâ olup, Beşiktâşî diye de tanınır. Şamlı Ömer Efendinin oğludur. Aslen Amasyalıdır. Beşiktâşî Müderris Yahyâ Efendi; İbn-i Ömer el-Arabî, Yahyâ bin Ömer Beşiktâşî ve Molla Şeyhzâde gibi isimlerle tanınıp meşhur olmuştur. 1494 (H.900) senesinde Trabzon’da doğdu. Babası Şamlı Ömer Efendi, uzun müddet Trabzon’da kâdılık yaptı. Y ...

Tarih: 19 Nisan 2011 - Kategori: Evliyalar - Görüntülenme:

Evliyalar - Veysel Karani

Tâbiînin büyüklerinden. İsmi, Üveys bin Âmir’dir. Yemen’in Karn köyünde doğduğu için Karnî ismiyle de bilinir. Memleketimizde Veysel Karânî diye meşhur olmuştur. Doğum târihi belli değildir. 657 (H.37)de Sıffîn Muhârebesinde şehit edildi. Yemen’in Karn beldesinde doğup büyüyen Üveys-i Karnî, Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) sağlığında Müslüman olmasına ra ...

Tarih: 19 Nisan 2011 - Kategori: Evliyalar - Görüntülenme: