Yahudilik - Nedir Vikipedi Kısaca Bilgi


Sponsorlu Bağlantılar

Yahudilik Nedir Vikipedi


Yahûdîlerin Torah (Tevrat)tan sonra mukaddes kitapları Talmut’tur. Mûsâ aleyhisselâmın Tûr-i Sînâ’da Allahü teâlâdan işitip, sözlü olarak anlattıklarının daha sonra yazılmış hâli ve Tevrât’ın yorum ve tefsirleri olduğuna inanılır (Bkz. Talmûd). Yahûdîlerin ekserisinin inanmadığı bir Tevrât daha vardır ki buna Şomranim Tevrâtı=Tora Ha-Şomranin derler.

Bu Tevrât’a inananlar yazıcıların Tevrât’a açıklamalar ve ilâveler yapmalarına, hattâ harflerini dahi değiştirmelerine karşı çıkmışlardır. Yahûdîlerin ellerindeki Tevrât’la Şomranim Tevrâtı arasında 6000 kadar ihtilaf bulunduğu bildirilmektedir. Yahûdîlikte birçok mezhep vardır. Zamânımızda kurulanlarla birlikte 100’ün üstünde mezhep olduğu söylenebilir.

Bunlardan en meşhurlarının isimleri şunlardır: Sadûkîler, Farizîler, Essenîler, Terapöt (Therapettes)ler, Talmudcular ve Karaîler, Perisîler, Îseviyye, Yudganiyye ve Sazkâniyye. Bu mezheplerin dışında Muhâfazakâr Yahûdîlik, Ortodoks Yahûdîlik, Hıristiyan Yahûdîlik ve Reformist Yahûdîlik gibi çeşitli dînî ve siyâsî gruplar da vardır. Hıristiyan Yahûdîlik, bugün Yehova Şâhitleri adı altında faaliyet göstermektedir.

Yahûdîlerle ilgili olarak Kur’ân-ı kerîmde şu bilgiler verilmektedir: Allah tarafından Yahûdîlere bahşedilen nîmetler, uymaları gereken dînî hükümler, kendilerine peygamberler tarafından getirilen hükümleri ve tebliğ edilen hususları değiştirmeleri ve doğru yoldan sapmaları, Allahü teâlâya karşı ahitlerini bozmaları, verdikleri sözden dönmeleri ve bunu âdet edinmeleri, Yahûdîlerin yaptıkları işlerin kötülüğünden dolayı zillet ve meskenete uğramaları, yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışmaları, bâzı peygamberlere ve sâlih kimselere iftirâ etmeleri veya onları öldürmeleri, basit çıkarları uğruna hakîkatlara yüz çevirmeleri. Mûsâ aleyhisselâma gönderilen hak din, Yahûdîler tarafından tahrif edilip değiştirilmiştir. Bugün Yahûdîlerin Tanah; Hıristiyanların ise Ahd-i Atîk dedikleri kitapları okuyan bir kimse, Allahü teâlâ tarafından indirilmiş bir kitap değil, fuhuş, müstehcenlik ve ahlâksızlığı öğreten bir seks kitabı okuduğunu zanneder. Bu kitapların Allah kelâmı olmadığını anlayan papaz ve fen adamları, pekçok kitaplar neşrederek, hakîkati herkese duyurmaya çalışmışlardır. Fransız papazlarından Richard Simon, Histoira Critique du Vieux Testament kitabında Tevrât’ın Mûsâ aleyhisselâma vahyedilen Tevrât olmadığını, sonradan farklı zamanlarda yazılarak bir araya getirildiğini belirtmiştir. Papazın bu kitabı toplattırılmış, kendisi de kiliseden kovulmuştur.

ABD’nin Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden Elliot Friedman’ın 1987 senesinde neşrettiği Tevrat’ı Kim Yazdı? adlı kitap Yahûdî veHıristiyan dünyâsını karıştırdı. Friedman, Tevrât’ı teşkil eden beş kitabın, beş ayrı ilâhiyatçı tarafından yazıldığını ve Mûsâ aleyhisselâma indirilen, Tevrât kitabının asıl nüshasıyla hiçbir sûrette kıyaslanamıyacağını açıkladı. Hıristiyanların inandığı Kitâb-ı Mukaddes’in Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedîd kısımlarının birbirleriyle tenâkuz içerisinde bulunduğunu belirten Profesör Friedman, kitabında bunun misallerini zikretmiştir. Ayrıca, Tevrât’ın içerisindeki kitapların da birbirleriyle hattâ kendi babları arasında tenâkuzlarla dolu olduğuna dikkati çeken Prof. Friedman böyle bir esere ilâhî kitap vasfının verilemeyeceğini bildirmiştir.

Prof. Elliot Friedman’a göre bugünkü Tevrât, Mûsâ aleyhisselâmdan birkaç asır sonra yaşayan beş haham tarafından kaleme alınmış ve Azrâ adındaki haham bunları tek tek toplayarak, Ahd-i Atîk’in asıl nüshası olduğu iddiâsıyla çoğalttırmıştır. Târih profesörü Friedman, kaleme aldığı eserinde, daha sonra şu ifâdelere yer vermiştir: “Günümüzde, Tevrât’ın üç nüshası mevcut: Yahûdîler ve Protestanların kabul etdikleri İbrânîce nüsha, Katolik ve Ortodokslar tarafından kabul edilen Yunanca nüsha ve Sâmirîlerce kabul edilen Sâmirî dilinde yazılmış nüsha. Bunlar Tevrât’ın en eski ve en güvenilir nüshaları olarak bilinmelerine rağmen, gerek aynı nüshanın içinde ve gerekse nüshalar arasında birçok yerlerinde tezatlar vardır. Hiçbir ilâhî dinde bulunmayan, insanlara zulüm telkinleri, Peygamberlerden bâzılarına karşı çok çirkin ve makâmlarına yakışmayacak isnâdlar vardır. Hakîkî Tevrât’ta ise, tezatlar bulunacağından söz edilemez.” On dokuzuncu yüzyılda İbrânî lisânı üzerindeki incelemeler artınca, Tevrât’taki beş kitabın Mûsâ aleyhisselâma âit olmadığı ve Ahd-i Atîk’teki kitapların muhtelif zamanlarda bir araya getirildiği ispat edildi. Bu hususta, Avrupalı pekçok târihçi, papaz ve piskopos eserler neşretmişlerdir.

Mûsâ aleyhisselâmın bildirdiği hak dinde adâlet, sevgi, iyilik ve hoşgörü emredilmekteyken tahrif edilmiş ve bozulmuş Tevrât’a dayanan Yahûdîlikte üstün ırk inancı, insan katliamı, kan içme, yakma, işkence gibi pekçok sapık görüş ve emirler yer almaktadır. Yahûdîlerin üstün ırk oldukları, onlara âit olan dünyânın diğer milletler tarafından gasb edildiği temel inancı hâkimdir. Bu sebeple Yahûdîliğin emirleri asırlardır süren kin ve nefreti ve akıl almayacak katliâmları ihtivâ etmektedir. Tahrif edilmiş olan Tevrât’taki bir ifâde şöyledir: “İşte benden ve mîras olarak sana milletleri mülkün olarak yeryüzünün uçlarını da vereceğim. Onları demir çomakla kıracaksın. Bir çömlekçi kabı gibi onları parçalayacaksın.”(Tevrât, Mezmurlar bölümü 2/8-9). “Ve Allah’ın Rabbin sana teslim edeceği bütün kavimleri bitireceksin, gözün onlara acımayacak (Tevrât, Tesniye bölümü 7/16). Bugün Yahûdî Devleti olan İsrâil’in işgal ettiği yerlerdeki mâsum ve savunmasız insanlara uyguladığı vahşet, asırlar önce uydurulan bozuk Yahûdîliğin emridir. Yahûdilik’te, ahlâk esasları on kudsi emir, yâni Evâmir-i Aşere’dir. İnsanların bu on emre harfi harfine
uyması lâzımdır.

Yahûdî kitaplarında ve Tevrât’ın Tesniye kitabında ve Huruc (çıkış) kitabında bildirilen
on emir şunlardır:

1. Seni Mısır diyârından, esirlik evinden çıkaran Allah benim.
2. Benden başka tanrın olmayacak. Ne gökte, ne yerde, ne de yer altında bulunan şeylerden hiçbirinin
sûretini, oyma put yapmayacaksın. Hiçbir sûrette onlara tapmayacaksın.
3. Allah’ın ismini boş yere ağzına almayacaksın.
4. Haftanın altı gününde çalışacak, yedinci günde istirahat edeceksin. Cumartesi (Sebt) gününü dâima
hâtırlayıp onu kudsî kılacaksın.
5. Anne ve babana hürmet edecek, itâat edeceksin.
6. Adam öldürmeyeceksin.
7. Zinâ yapmayacaksın.
8. Kimsenin malını çalmayacaksın.
9. Komşuna yalan şehâdette bulunmayacaksın.
10. Komşunun zevcesine, evine, tarlasına, kölesine, câriyesine, öküzüne, eşeğine ve hiçbir şeyine göz
dikmeyeceksin.Sizlerde Konu Hakkında Yorum Yapın